Η ενίσχυση της εταιρίας για την παροχή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο Πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Κοινωνία της Πληροφορίας'.

Γ΄ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 - 2006